Sahte Solun Teorik ve Tarihsel Kökenleri’ne önsöz

Aşağıda, Ağustos ayında yayımladığımız, David North’un, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) İkinci Kongre açılış raporu olan Sahte Solun Teorik ve Tarihsel Kökenleri broşürünün önsözünü yayınlıyoruz.

Dünya kapitalizmi, 2008 yılında, 1930’lu yıllardaki Büyük Bunalım’ın ardından en uzun süreli ve derin krizine yakalandı. İddia edildiğinin aksine herhangi bir ekonomik iyileşme ufukta gözükmüyor. Mali asalaklık, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve işçi sınıfına karşı acımasız kemer sıkma önlemleri bu dönemin en belirgin özelliği haline geldi. Bu toplumsal karşı-devrim politikalarına dışarıda emperyalistler arası bir savaşı tetikleyecek askeri müdahaleler ve hegemonya mücadelesi; içeride ise polis devletinin inşası eşlik ediyor. 2008 yılını izleyen yıllarda sosyal harcamalar kısılırken silahlanma harcamaları dünyanın dört bir yanında artıyor.

Bu politikaların işçi sınıfı ve gençlik içinde karşılık bulmaması kaçınılmaz. Ancak tüm karşı çıkışlar, bir yandan sendikalar bir yandan da Stalinist ve sosyal demokrat partilerin tüm saygınlıklarını yitirdiği koşullarda sahte sol önderlikler eliyle sistem kanallarına akıtılıyor.

Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North’un, Frankfurt Okulu, Postmodernizm ve Sahte Solun Politikası: Marksist Bir Eleştiri adlı yeni kitabının önsözünde ifade ettiği üzere,

  • Sahte sol, orta sınıfın ayrıcalıklı ve hali vakti yerinde kesimlerinin sosyo-ekonomik çıkarlarını ilerletmek için popülist sloganlar ve demokratik söylemler kullanan partileri ve teorik/ideolojik eğilimleri ifade etmektedir. Yunanistan’daki Syriza, İspanya’daki Podemos Almanya’daki Sol Parti ve çok sayıda eski Troçkist (yani Pablocu uzantı) ve Fransa’daki Yeni AntiKapitalist Parti (NPA), Sri Lanka’daki NSSP ve ABD’deki Uluslararası Sosyalist Örgüt gibi devlet kapitalizmi teorisini savunan örgütler, bu tür partilerin ve eğilimlerin örnekleridir. Bu listeye, anarşist ve post-anarşist eğilimlerden etkilenmiş “İşgal et” hareketlerinin kalıntıları ve altsoyları da dahil edilebilir. Tüm dünyadaki küçük-burjuva sahte sol örgütlerin büyük çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, bu, kesinlikle kapsamlı bir liste değildir.
  • Sahte sol, Marksizm karşıtıdır. O, tarihsel maddeciliği reddeder, onun yerine, varoluşçuluk, Frankfurt Okulu ve çağdaş post-modernizm ile ilişkili öznel idealizmin ve felsefi akıldışıcılığın çeşitli biçimlerini benimser.
  • Sahte sol, sosyalizm karşıtıdır, sınıf mücadelesine karşı çıkar ve işçi sınıfının merkezi rolü ile toplumun ilerici dönüşümünde devrimin gerekliliğini reddeder. O, işçi sınıfının kapitalist sisteme karşı bağımsız kitlesel seferberliğinin karşısına sınıflar üstü popülizmi çıkartır. Sahte solun ekonomi programı özünde kapitalizm yanlısı ve ulusalcıdır.
  • Sahte sol, servetin en zengin yüzde 10’luk kesim içinde daha adil dağılımını gerçekleştirmek için şirketlerde, yüksek okullarda ve üniversitelerde, yüksek sahte solun teorik ve tarihsel kökenleri 3 maaşlı mesleklerde, sendikalarda ve devlet kurumlarında daha etkili olmak amacıyla milliyet, etnik köken, ırk, cinsiyet ve cinsellik konularına sabitlenmiş “kimlik politikaları”nı teşvik etmektedir.
  • Sahte sol, toplumsal ayrıcalıkların ortadan kaldırılması yerine, ona daha fazla erişim peşinde koşar.

Sahte sol, Kuzey Amerika’daki, Batı Avrupa’daki ve Avustralasya’daki* emperyalist merkezlerde genel olarak emperyalizm yanlısıdır ve yeni-sömürgeci askeri operasyonlara haklılık kazandırmak, hatta onları doğrudan desteklemek için “insan hakları” sloganlarını kullanır.

Sahte sol, Irak, Libya, Suriye ve Ukrayna’da “özgürlük” ve “insan hakları” bahanesiyle doğrudan ya da dolaylı emperyalist müdahaleleri açıkça desteklerken; Mısır’da devrimin yenilgiye uğramasında ve Syriza partisiyle iktidara geldiği Yunanistan’da işçi sınıfının “reformlara” (yani acımasız kemer sıkma politikalarına) karşı başkaldırısının ezilmesinde başrolü oynuyor.

Son yıllarda Syriza’nın Yunanistan’da işçi sınıfı karşısındaki ihaneti, İspanya’daki Podemos benzeri partilerin yükselişi ve Syriza’nın Türkiye’deki kardeş partisi olan HDP’nin sahte solun neredeyse tamamının desteğini alarak son seçimde elde ettiği başarı, işçi sınıfının dünya çapında bağımsız siyasi hareketinin ve sosyalizm mücadelesinin inşası için bu akımın tarihsel ve teorik kökenlerinin gün ışığına çıkarılmasını önümüze önemli bir görev olarak koyuyor.

Bu amaçla, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin (WSWS) Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı David North’un, Sosyalist Eşitlik Partisi’nin (ABD) İkinci Ulusal Kongresi’ne 8 Temmuz 2012’de yaptığı açılış konuşmasında sunulan raporu yayımlıyoruz. Bu rapor, sahte sol Syriza’nın iktidara geldiği ve hızla Avrupalı bankalara teslim olduğu Yunanistan’daki gelişmelerin siyasi ve teorik arka planını anlamak için okunması gereken temel bir metindir.

Ağustos 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir